BURS

BURS

29 Mart 2012 Perşembe

53. ELLİ ÜÇÜNCÜ MEKTUP


 53.

 ELLİ ÜÇÜNCÜ MEKTUP

Bu mektûb, yine seyyid şeyh Ferîde yazılmışdır. Âlimlerin birbirleri ile birleşmemesinin, ortalığı karışdıracağını bildirmekdedir:
Allahü teâlâ, sizi, mubârek babalarınızın yolundan ayırmasın! İşitiyoruz ki, temiz kalbiniz, müslimânlığa elverişli olduğu için, dînini seven âlimler­den dördünü seçerek yanınızda bulunmalarını ve islâmiyyetin emrlerini bildirmelerini, böylece islâmiyyete uymayan bir şeyin yapılmamasını arzû buyurmuşsunuz. Bu habere şükrler olsun! Müslimânlara bundan dahâ bü­yük ne müjde olur? Kalbleri yanık olanlara, bundan dahâ tatlı, ne haber olur? Fakîr [ya'nî İmâm-ı Rabbânî "kuddise sirruh"], bu hayrlı işin yapdı- rılması için, yanınıza gelmek istemiş ve geleceğimi, birkaç kerre yazmışdım. Bunun için, şimdi de, birşeyler yazmakdan kendimi tutamıyorum. Lutfen ku- sûra bakmayınız! (Maksad sâhibi olan, deli gibidir) demişlerdir. Size arz et­mek istediğim en mühim şey şudur ki, din adamları içinde, mevkı', ma'âş ar- zûsunda olmıyan, yalnız islâmiyyetin yayılması ve yalnız islâmiyyetin kuv­vetlenmesi için uğraşan, hemen hemen yok gibi olmuşdur. Mevkı' almak, sandalye kapmak arzûsu araya karışınca, din adamlarından herbiri, ayrı yol tutup, kendi üstünlüğünü göstermek ister. Birbirinin sözlerini beğenmez olurlar. Bu sûretle gözünüze girmeğe çalışırlar. Ma'alesef din işi ikinci de­recede kalır. Geçen senelerde müslimânların başına çöken her belâ din ada­mı geçinen kimseler tarafından geldi. [Göze girmek için, uydurma Kur'ân tercemeleri, yanlış fetvâlar, Ehl-i sünnet âlimlerinin sözlerine uymıyan din kitâbları yazdılar. Din düşmanları da, din adamı şekline girip, istedikleri gi­bi yazdı. İslâmiyyeti, akla, fenne ve ilerlemeğe uymuyormuş gibi gösterdi­ler.] Müslimânlar, şimdi de, böyle belâdan korkmakdayız. Dînin ilerleme­si nerede? Yine yıkılmasından endişe duyuyoruz. Allahü teâlâ müslimân- ları bu sahte din adamlarının şerrinden korusun! Dînini seven bir âlim bu­lup, seçmeniz yetişir ve büyük bir ni'met olur. Çünki, âhıreti düşünen âli­min sözleri, yazıları, aklı, vicdânı olan herkesi yola getirir. Kalblere te'sîr eder. Fekat, şimdi böyle bir âlim nerede? Bunu bulamazsanız, diğerleri için­den, zararı en az olanı bulmağa çalışınız. (Bir şeyin hepsi ele geçmezse, hep­sini de elden kaçırmamalıdır), sözü meşhûrdur. Ne yazacağımı şaşırıyorum. İnsanların se'âdeti, âlimlerin elinde olduğu gibi, insanları felâkete, Cehen­neme sürükliyenler de, din adamı şeklinde görünen, din düşmanlarıdır. Din adamlarının iyisi, insanların en iyisidir. Dîni dünyâ isteklerine âlet eden, herkesin îmânını bozan din adamı da, dünyânın en kötüsüdür. İnsan­ların se'âdeti ve felâketi, doğru yola gelmesi ve yoldan çıkmaları din adam­larının elindedir. Büyüklerden biri, şeytânı boş oturuyor görüp, sebebini sor­muş. Şeytân demiş ki: (Bu zemânın din adamları, bizim işimizi görüyor. İn­sanları yoldan çıkarmak için, bize iş bırakmıyorlar). Fârisî beyt tercemesi:
Bunun için, çok düşünerek hareket ediniz! Fırsat elden çıkınca, bir da- hâ gelmez. Size fikr vermeğe utanmam lâzım idi. Fekat, bu mektûbumu, kı- yâmetde kurtulmağa sened bilerek yazdım. Vesselâm.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder