BURS

BURS

29 Mart 2012 Perşembe

68. ATMIŞ SEKİZİNCİ MEKTUP


 68. 

ATMIŞ SEKİZİNCİ MEKTUP

Bu mektûb, yine Hân-ı Hânâna "rahmetullahi aleyh" yazılmışdır. Te- vâzu' zenginlere, nazlanma da fakîrlere yakışır demekdedir:
Allahü teâlânın yapdığında hayr vardır.
Fârisî beyt tercemesi:
Tevâzu', gınâ sâhiblerine yakışır, istignâ ise fakîrlere yaraşır. Çünki, her- şeyin ilâcı, zıddı iledir. Üç mektûbunuzdan da yalnız istignâ, nazlılık anla- şılmakdadır. Tevâzu' ya'nî alçak gönüllülük yapmak istediğinizi biliyoruz. Fekat, meselâ son mektûbunuzda (Allahü teâlâya hamd etdikden ve Re- sûlüne salâtdan sonra ma'lûm olsun ki...) diyorsunuz. Bu sözü nereye ve ki­me karşı yazdığınızı iyi anlamalısınız. Evet, fakîrlere çok hizmet etdiniz. Fe- kat hizmetin edeblerini gözetmek de lâzımdır. Ancak, fâidesine böyle ka- vuşulabilir. Böyle olmazsa boşuna uğraşılmış olur. Evet Onun "aleyhi ve alâ âlihissalevâtü etemmühâ ve ekmelühâ" ümmetinin sâlihleri tekellüf, gös­teriş yapmakdan uzakdır. Fekat tekebbür edenlere karşı tekebbür yapmak, sadaka vermek gibi sevâbdır. Bir kimse, Hâce Nakşibend "kaddesallahü te- âlâ sirreh" hazretleri için, kibrlidir dedi. Bunu işitince, (Benim kibrliliğim, Onun "celle celâlüh" büyüklüğündendir) buyurdu. Bu yolun yolcularını aşa­ğı ve gerici sanmamalıdır. Hadîs-i şerîfde, (Saçı sakalı karışmış çok kimse­ler vardır ki, hangi kapıya gitseler kovulurlar. Allaha yemîn etseler, iste­dikleri şeyi ihsân eder) buyurdu. Fârisî beyt tercemesi:
Az söyledim, dikkat etdim kalbini kırmamağa, Bilirim üzülürsün, yoksa sözüm çokdur sana.
Size bağlı olanların, sizi sevenlerin, herşeyin doğrusunu düşünmeleri ve size doğru söylemeleri lâzımdır. Her toplantıda sizin iyiliğinizi ve başarı­nızı özlemeleri, kendi çıkarlarını düşünmemeleri gerekir. Böyle yapılmaz­sa hıyânet olur. Yalnız size birkaç fâide sağlamak için, bu sefere başlamış- dık. Fekat sevenleriniz ve hizmetcileriniz kavuşmamıza sed çekdiler. Ku- sûru bizden bilmeyiniz. Bu sözler, her ne kadar acı görünüyor ise de, sağ ol, yaşa diyenleriniz çokdur. Onlar size yetişir. Fakîrlerle görüşmek, ken­di ayblarını, kusûrlarını anlamak içindir ve gizli kötülüklerini meydâna çı­karmak içindir. Şunu da bildirelim ki, bu sözlerimiz sizi incitmek için de­ğildir. Size iyilik yapmak içindir. Kalbinizi yakmak, nasîhat yapmak için ol­duğunu iyi biliniz! Hâce Muhammed Sıddîk, bir gün önce gelmiş olsaydı, elbette yanınıza gelirdim. Fekat Serhend yakınlarında kendisiyle karşılaş- dık. Özrümüzü kabûl buyurunuz. Hayr yalnız Allahü teâlânın yapdığında- dır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder