BURS

BURS

30 Mart 2012 Cuma

91. DOKSAN BİRİNCİ MEKTUP


 91. 

DOKSAN BİRİNCİ MEKTUP

  Bu mektûb, şeyh Kebîre yazılmışdır. İ'tikâdı düzeltmek ve sâlih, yarar işler yapmak, mukaddes âleme uçabilmek için iki kanat gibidir. İslâmiyye- te yapışmak ve hakîkat hâllerine kavuşmak, hep nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesi için olduğu bildirilmekdedir:
Allahü teâlâ, bizi ve sizi sünnet-i seniyyeye uymakla şereflendirsin "alâ sâhibihessalâtü vesselâmü vettehıyye"! Müslimânların birinci vazîfesi, i'ti- kâdı düzeltmekdir. Ehl-i sünnet vel-cemâ'at âlimlerinin bildirdiklerine uygun olarak inanmakdır. Çünki, Cehennemden kurtulacağı bildirilmiş olan bir fırka bunlardır. İkinci olarak, lâzım olan şey, fıkh bilgilerini öğrenmek ve herşeyi bu bilgiye göre yapmakdır. İki kanat gibi olan bu i'tikâd ve amel elde edildikden sonra, mukaddes âleme uçmalıdır. [(Mukaddes) demek ayb- dan, çirkin, kötü şeylerden uzak, temiz demekdir.] Fârisî mısra' terceme- si:
İş budur, bundan başkası hiçdir!
İslâmiyyetin emrlerini yapmak ve tarîkatin ve hakîkatin hâllerine kavuş­mak, hep nefsin tezkiyesi ya'nî küfrden temizlenmesi ve kalbin tasfiyesi ya'nî günâhlardan temizlenmesi içindir. Nefs temizlenmedikçe ve kalb se­lâmet bulmadıkça, hakîkî îmân hâsıl olmaz. Felâketlerden, azâblardan kurtulmak için, hakîkî îmâna kavuşmak lâzımdır. Kalbin selâmeti için, Allahü teâlâdan başka hiçbirşeyin kalbe gelmemesi lâzımdır. Bin sene ya­şamış olsa, kalbe hiçbirşey gelmemelidir. Çünki, bu zemân kalb, Allahü te- âlâdan başka herşeyi büsbütün unutmuşdur. Eğer, birşeyi hâtırlamak için uğraşsa, hâtırlayamaz. Bu hâle (Fenâ fillah) denilmişdir. Bu yolun basamak­larından birincisi, fenâ basamağıdır. Fenâ makâmına kavuşulmadıkca, hiçbir şey elde edilemez. Evveliniz ve sonunuz selâmet olsun!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder